Skip to main content

Pobierz materiały ze świata M.E.A.T.-a przygotowane specjalnie dla ciebie przez Trippin Bears.

TAPETY NA KOMPUTER I URZĄDZENIA MOBILNE

INSTRUKCJE DO GRY

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

KATEGORIE:

  • TAPETY NA KOMPUTER | MOBILNE
  • INSTRUKCJE DO GRY
  • FORMULARZ REKLAMACYJNY
  • FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD SPRZEDAŻY
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli się zgadzasz, zatwierdź komunikat, jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Szanujemy twoje prawo do prywatności i w związku z tym chcemy cię poinformować, w jaki sposób zabezpieczamytwoje dane oraz jak je gromadzimy i przechowujemy, a także jakie prawa tobie przysługują.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z strony internetowej pod adresem www.meatrpg.com, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

I. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest „TRIPPIN BEARS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wierzbięcice 53/3, 61-547 Poznań, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000832701, NIP 7831814097, REGON 385748786.

2. Właściciel Sklepu przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Właściciel Sklepu, jako Administrator danych osobowych, gromadzi dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Sklepu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom korzystającym ze Sklepu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników bez ich wyraźniej zgody, z wyjątkiem ust. 5 poniżej.

5. Właściciel Sklepu jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych Użytkowników wyłącznie podmiotom, które zostały do tego upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.

II. Przetwarzanie danych osobowych

1. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu założenia konta, dokonania pierwszego zakupu w Sklepie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu.

2. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie www.meatrpg.com wiąże się z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

3. Właściciel Sklepu przetwarza dane osobowe Użytkowników (w szczególności: imię, nazwisko, adres, w tym: nazwa ulicy, numer domu lub mieszkania, miasto, kod pocztowy, kraj, numer telefonu oraz adres e-mail, a także ustanowiony przez Klienta login i hasło) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania bądź zmiany treści Umowy.

4. Ponadto, w celu założenia Konta, a także w trakcie udzielania zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter), oprócz danych osobowych wskazanych w ust. 3 powyżej, Właściciel Sklepu może także zażądać podania przez Klienta jego płci oraz wieku.

5. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3 powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu internetowego, tj. złożenie Zamówienia.

6. Dane osobowe uzyskane przy rejestracji konta lub przy złożeniu Zamówienia w sklepie www.meatrpg.com przetwarzane są w celu wykonania Umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej również jako „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy. Informacje te służą tylko do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. Sklep www.meatrpg.com ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, mając na celu sprawną realizacje zamówienia.

7. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest również na podstawie przepisów prawa (wynikających z prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8. Podstawą przetwarzania danych są także cele wynikające z naszych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (czyli naszych partnerów – odbiorców danych, o których piszemy niżej), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy potrzebujemy sprawdzić bezpieczeństwo danych, a także w celach:
a) analitycznych (tj. doboru usług do potrzeb Klientów; optymalizacji produktów na podstawie Twojego zainteresowania, logów technicznych; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedażowej i
posprzedażowej, w tym reklamacyjnej; badania satysfakcji Klientów i określania jakości naszej obsługi).b) archiwalnych dla zabezpieczenia informacji,
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
d) oferowania produktów bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb (patrz
Polityka Cookies)
e) w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (np. w formie kuponów rabatowych) w zakresie określonym przeprowadzoną i udokumentowaną analizą tak uzasadnionego
interesu.

9. Dane osobowe zebrane na podstawie udzielonej zgody przetwarzane będą wyłącznie w celu, na który zgoda ta została udzielona.

10. Jedynie za zgodą Użytkownika podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych. Zgoda może być wyrażona poprzez wypełnienie formularza na otrzymywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną (newsletter) lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy złożeniu Zamówienia. Wyrażona zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta bez uszczerbku dla realizacji zamówień, ani bez naruszenia prawidłowości przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

11. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, o której
mowa w ust. 10 powyżej, nie jest konieczne do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym dokonywania w jego
ramach zakupów.

12. Właściciel Sklepu może wskazać inne niż podane w ust. 3 powyżej dane osobowe Użytkowników niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego z tym zastrzeżeniem, iż mogą być one przetwarzane wyłącznie za uprzednią zgodą
Użytkownika wyrażoną po powiadomieniu go przez Właściciela Sklepu o kategorii tychże danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o ich odbiorcach, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Zgoda ta może być w każdym czasie
odwołana.

13. Użytkownik ma prawo odwołać w każdym czasie udzieloną uprzednio Właścicielowi Sklepu zgodę na przetwarzanie jego danych, w tym także dla celów marketingowych, poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres email: kontakt@meatrpg.com. Po usunięciu danych osobowych Użytkownika, Właściciel Sklepu nie jest uprawniony do ich dalszego przetwarzania, chyba że takie uprawnienie wynikać będzie z właściwych przepisów prawa.

14. W związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego, Właściciel Sklepu jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania ze Sklepu, zapisywanych w logach systemowych.

Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Sklepu Internetowego, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.

15. Poza danymi wskazanymi w ust. 3 powyżej, Sklep internetowy w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

16. Pliki cookies wykorzystywane są przez Właściciela Sklepu wyłącznie w celu obsługi Sklepu internetowego, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę Sklepu internetowego dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, a także, aby tworzyć anonimowe statystyki tej strony. Dane te nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o osobach odwiedzających Sklep internetowy. Więcej o plikach cookie w Polityce Cookies poniżej.

17. Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

III. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których przetwarzane są dane osobowe (prawidłowe wykonanie umowy, realizacja obowiązków prawnych z zakresu prawa podatkowego, marketing bezpośredni). Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie w celu zabezpieczenia roszczeń prawnych, względnie usuwane.

IV. Prawa osób fizycznych

1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, może żądać:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz do wydania ich kopii,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przeniesienia swoich danych osobowych.

2. Każda osoba, której dotyczą dane osobowe, może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba,
której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać uprzednio udzieloną zgodę. Aby skorzystać w przysługujących uprawnień należy się z nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego na stronie
internetowej www.meatrpg.com lub zgłosić stosowne żądanie za pomocą wiadomości mailowej na adres: kontakt@meatrpg.com.

3. Żądanie osoby fizycznej realizowane jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od jego zgłoszenia. W celu zweryfikowania tożsamości osoby występującej z żądaniem, Klient proszony jest o przesłanie skanu dowodu osobistego względnie paszportu lub rachunku, na którym widnieją dane firmy. Ani te dokumenty, ani informacje, które przedstawiają, nie są jednak wprowadzane do żadnego zbioru danych osobowych, a usuwa się je natychmiast po zakończeniu procesu weryfikacji. Działanie takie jest niezbędne dla do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

4. Jeśli osoba, której dane dotyczą, uważa, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób sprzeczny z przepisami o ochronie danych osobowych, może wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub miejsce domniemanego naruszenia.

V. Polityka Cookies

1. Serwis internetowy www.meatrpg.com („Serwis”) zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu („Użytkownika”) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

8. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu popularnych przeglądarek internetowej.

VI. Google Analytics

1. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie,
polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

2. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

3. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

4. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Google Analytics czy nie.

VII. Pixel Facebook

1. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

2. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o
Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

3. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te
informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od
nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

4. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

5. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka czy nie.

VIII. Przetwarzanie wizerunku

1. Dla celów realizacji usługi „Unikalny avatar w stylu Pixel Art” przetwarzamy zdjęcia osób zainteresowanych nabyciem wyżej wymienionego produktu. Dane są wykorzystywane do obróbki graficznej przedstawionego nam zdjęcia.

2. Dane nie będą nigdzie udostępniane, z wyjątkiem przekazania zdjęcia do osób odpowiedzialnych za realizację danego zlecenia na rzecz Administratora. Administrator będzie je przechowywać wyłącznie dla celów związanych z wywiązania się przez niego z wiążących go obowiązków prawnych.

3. Dane użytkownika w postaci wizerunku mogą podlegać modyfikacji wyłącznie pod względem realizacji zamówionej przez niego usługi. Nie będą one wykorzystywane do celów marketingowych Administratora oraz osób trzecich
współpracujących z Administratorem.

 

Save settings
Cookies settings