Skip to main content

Regulamin sklepu internetowego
(zwany dalej „Regulaminem”)

§1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy TRIPPIN BEARS, dostępny pod adresem internetowym www.meatrpg.com, prowadzony jest przez spółkę „TRIPPIN BEARS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000832701, NIP 7831814097, REGON 385748786.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest w szczególności do Konsumentów i określa zasady oraz tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin stanowi ponadto wzorzec umowny kształtujący treść łączącego Sprzedawcę oraz Klienta stosunku prawnego.

§2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca lub Właściciel Sklepu – spółka „TRIPPIN BEARS” Sp. z o. o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS: 0000832701, NIP 7831814097, REGON 385748786.

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu u Sprzedawcy.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.meatrpg.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Prawa konsumenckiego w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego w przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu wraz z załącznikiem w postaci „Polityki Prywatności”.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą, określające Produkty (rodzaj i ilość); Dostawę (rodzaj); Płatność (rodzaj); Miejsce wydania rzeczy, Dane Kupującego, które zmierza bezpośrednio do wywołania skutku prawnego w postaci zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

8. Konto – zbiór zasobów i uprawnień Kupującego w ramach systemu przypisany konkretnemu Kupującemu, zawierający indywidualne dane dotyczące loginu i hasła Kupującego.

9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych
wydarzeniach dotyczących Sklepu.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.

13. Produkt – dostępny w Sklepie przedmiot materialny lub Treść Cyfrowa, które są sprzedawane w Sklepie.

14. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, nieutrwalone na nośniku materialnym, sprzedawane (względnie udostępniane) w Sklepie.

15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

16. Serwis – serwis internetowy Sprzedawcy prowadzony pod adresem www.meatrpg.com.

17. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

§3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Wierzbięcice 53/3, 61-547 Poznań.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@meatrpg.com.

3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§4
Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień; zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty; procedurę reklamacyjną.

5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu www.meatrpg.com.

§5
Wymagania techniczne

Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
a) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. iOS, Linux lub Windows,

b) zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej,

c) posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

§6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7

Zasady składania Zamówienia

1. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie.

2. W celu zamówienia Produktu za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.meatrpg.com, a następnie dokonać wyboru Produktu, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach
Sklepu.

3. Wybór przez Klienta zamawianych Produktów (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Produktów do Koszyka.

4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko lub nazwa firmy (w przypadku Klientów innych niż osoby fizyczne), NIP (w przypadku Klientów innych niż osoby fizyczne), adres zamieszkania albo siedziba (tj. ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj, ewentualnie numer Paczkomatu Inpost), numer telefonu (niezbędny przede wszystkim w przypadku wyboru dostawy kurierem lub do Paczkomatu Inpost), adres e-mail.

5. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest ponadto określić, czy dokonuje zakupów jako osoba prywatna czy jako przedsiębiorca, jak również wskazać adres dostawy wybranych Produktów, dokonać wyboru co do
formy płatności za zamówione Produkty oraz sposobu ich dostawy.

6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności za zamówione Produkty oraz miejsca i formy ich dostawy.

7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia, które zawiera następujące informacje: określenie liczby i rodzaju zamówionych Produktów, cena Produktów oraz koszty dostawy, dane osobowe zamawiającego Klienta, formę odbioru i adres dostawy zamówionych Produktów.

8. W celu wysłania Zamówienia w treści zgodnej z powiadomieniem wskazanym w ust. 6 powyżej, konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu poprzez kliknięcie przycisku „Przeczytałem i akceptuję regulamin sklepu”, a następnie kliknięcie na przycisk „Kupuję i płacę”.

9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

10. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

11. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 10 powyżej.

12. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

§8

Ceny Produktów i formy płatności

1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła).

2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy – płatność bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu – na przelewie w polu „Tytułem”, prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu,
b) płatność elektroniczna – płatność na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu PayU lub PayPal. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu.
5. Zamówienia opłacane z góry zostaną automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
6. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura, która jest wysyłana na podany w zamówieniu adres email.

§9
Koszty i termin dostawy

1. Dostawa Towarów na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej realizowana jest w formie przesyłki kurierskiej lub za pomocą Paczkomatów Inpost z zastrzeżeniem § 9 pkt. 2. Dostawa towarów na obszarze wykraczającej Rzeczpospolitą Polską realizowana jest w formie przesyłki kurierskiej za pomocą Poczty Polskiej.

2. Produkty stanowiące Treść Cyfrową dostarczane są poprzez przesłanie elektronicznego kodu do aktywacji Produktu w wersji cyfrowej na wybranych platformach dystrybucji gier wideo za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail podanej w czasie składania Zamówienia.

3. W wypadku tzw. akcji „PREORDER” termin wysyłki Produktów będzie każdorazowo ogłaszany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu.

§10

Reklamacje dotyczące Produktów

1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są oryginalne i fabrycznie nowe. Produkty nie są objęte gwarancją producenta o ile nie zostało wyraźnie wskazane inaczej.

2. Sprzedawca odpowiada jedynie za wady fizyczne i prawne Produktów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W szczególności
Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne Produktów istniejące w chwili przejścia na Kupującego niebezpieczeństwa lub wynikające z przyczyn tkwiących w Produkcie w tej samej chwili, polegające na niezgodności Produktów z Umową.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Sprzedawca zastrzega jednocześnie, że postanowienia dotyczące reklamacji mają zastosowanie jedynie do Klientów będących Konsumentami.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy podane w § 3 Regulaminu lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron
Sklepu.

5. Zgłaszając reklamację, należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, opisać powód składanej reklamacji, a także żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

7. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę usługi o dostarczenie treści cyfrowych o nazwie „Unikalny avatar w stylu Pixel Art.”, klient ma prawo do reklamacji produktów niezgodnych
z zapewnieniami Sprzedawcy czy też posiadającymi wadę fizyczną rozumianą między innymi jako wybrakowanie charakterystycznych elementów dla avatara pixel artowego. Sprzedawca zastrzega jednak, że niektóre aspekty związane z wykonanym przez Sprzedającego utworem mogą nie podlegać reklamacji, w szczególności subiektywna ocena Klienta, iż jego avatar nie spełnia jego oczekiwań artystycznych.

§11

Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu Sklepu

1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu
zgłaszanych przez Klientów.

2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w § 3 Regulaminu.

3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem
serwisu Sklepu.

4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

§12

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Produktu, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Sklepu wskazany w § 3 ust. 1 Regulaminu lub na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. 2 Regulaminu. Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży, z którego można skorzystać, znajduje się na jednej z podstron Sklepu.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiot Umowy Sprzedaży stanowią:
a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy,
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a Strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

6. Przedmiot ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego Konsumentem od Umowy Sprzedaży. Zwracany Przedmiot należy przesłać na adres podany w §3 Regulaminu.

7. Właściciel Sklepu dokonuje zwrotu należności za zwrócony Przedmiot, w tym koszty dostarczenia towaru, w ciągu 14 (czternastu) dni. Jeżeli Właściciel Sklepu nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta będącego
Konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez tego Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.

8. Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Koszt odesłania Produktu oraz opakowania pokrywa Klient.

§13

Pozostałe zasady korzystania ze Sklepu

Klient, korzystając ze Sklepu, zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi
obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

§14

Pozostałe zasady korzystania ze Sklepu cz. 2

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanychprzez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu internetowego.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochroniedanych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu
powyższe płatności w Sklepie internetowym.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także skorzystania z prawa do ich usunięcia, ograniczenia oraz przeniesienia.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

8. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na jednej z podstron Sklepu.

9. W przypadku wytworzenia przez Sprzedawcę jakichkolwiek autorskich praw majątkowych w ramach świadczenia usługi dostarczania treści cyfrowych na rzecz Klienta, dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, tego rodzaju usługi będą
stanowić wykonanie dzieła, do którego wszystkie autorskie prawa majątkowe będą przysługiwać Sprzedawcy. Klient uzyskuje od Sprzedawcy niewyłączną licencję na posługiwanie się dostarczonym mu utworem. Klient nie może w
żadnym przypadku żądać od Sprzedawcy zawarcia na piśmie prawnie wiążącej umowy przenoszącej na rzecz Klienta autorskie prawa majątkowe.

§15
Postanowienia końcowe

1. Zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).

2. Wszelkie spory między Sprzedającym a konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu za pośrednictwem mediacji, rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności w przypadku: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów i warunków płatności, zmiany sposobów i warunków dostaw oraz w przypadku zmian w ofercie Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, do pozbawienia go prawa do korzystania ze Sklepu, a w tym również prawa do dokonywania Zamówień.

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz wspólnotowego.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli się zgadzasz, zatwierdź komunikat, jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Szanujemy twoje prawo do prywatności i w związku z tym chcemy cię poinformować, w jaki sposób zabezpieczamytwoje dane oraz jak je gromadzimy i przechowujemy, a także jakie prawa tobie przysługują.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z strony internetowej pod adresem www.meatrpg.com, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

I. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest „TRIPPIN BEARS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wierzbięcice 53/3, 61-547 Poznań, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000832701, NIP 7831814097, REGON 385748786.

2. Właściciel Sklepu przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Właściciel Sklepu, jako Administrator danych osobowych, gromadzi dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Sklepu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom korzystającym ze Sklepu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników bez ich wyraźniej zgody, z wyjątkiem ust. 5 poniżej.

5. Właściciel Sklepu jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych Użytkowników wyłącznie podmiotom, które zostały do tego upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.

II. Przetwarzanie danych osobowych

1. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu założenia konta, dokonania pierwszego zakupu w Sklepie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu.

2. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie www.meatrpg.com wiąże się z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

3. Właściciel Sklepu przetwarza dane osobowe Użytkowników (w szczególności: imię, nazwisko, adres, w tym: nazwa ulicy, numer domu lub mieszkania, miasto, kod pocztowy, kraj, numer telefonu oraz adres e-mail, a także ustanowiony przez Klienta login i hasło) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania bądź zmiany treści Umowy.

4. Ponadto, w celu założenia Konta, a także w trakcie udzielania zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter), oprócz danych osobowych wskazanych w ust. 3 powyżej, Właściciel Sklepu może także zażądać podania przez Klienta jego płci oraz wieku.

5. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3 powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu internetowego, tj. złożenie Zamówienia.

6. Dane osobowe uzyskane przy rejestracji konta lub przy złożeniu Zamówienia w sklepie www.meatrpg.com przetwarzane są w celu wykonania Umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej również jako „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy. Informacje te służą tylko do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. Sklep www.meatrpg.com ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, mając na celu sprawną realizacje zamówienia.

7. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest również na podstawie przepisów prawa (wynikających z prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8. Podstawą przetwarzania danych są także cele wynikające z naszych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (czyli naszych partnerów – odbiorców danych, o których piszemy niżej), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy potrzebujemy sprawdzić bezpieczeństwo danych, a także w celach:
a) analitycznych (tj. doboru usług do potrzeb Klientów; optymalizacji produktów na podstawie Twojego zainteresowania, logów technicznych; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedażowej i
posprzedażowej, w tym reklamacyjnej; badania satysfakcji Klientów i określania jakości naszej obsługi).b) archiwalnych dla zabezpieczenia informacji,
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
d) oferowania produktów bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb (patrz
Polityka Cookies)
e) w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (np. w formie kuponów rabatowych) w zakresie określonym przeprowadzoną i udokumentowaną analizą tak uzasadnionego
interesu.

9. Dane osobowe zebrane na podstawie udzielonej zgody przetwarzane będą wyłącznie w celu, na który zgoda ta została udzielona.

10. Jedynie za zgodą Użytkownika podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych. Zgoda może być wyrażona poprzez wypełnienie formularza na otrzymywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną (newsletter) lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy złożeniu Zamówienia. Wyrażona zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta bez uszczerbku dla realizacji zamówień, ani bez naruszenia prawidłowości przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

11. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, o której
mowa w ust. 10 powyżej, nie jest konieczne do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym dokonywania w jego
ramach zakupów.

12. Właściciel Sklepu może wskazać inne niż podane w ust. 3 powyżej dane osobowe Użytkowników niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego z tym zastrzeżeniem, iż mogą być one przetwarzane wyłącznie za uprzednią zgodą
Użytkownika wyrażoną po powiadomieniu go przez Właściciela Sklepu o kategorii tychże danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o ich odbiorcach, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Zgoda ta może być w każdym czasie
odwołana.

13. Użytkownik ma prawo odwołać w każdym czasie udzieloną uprzednio Właścicielowi Sklepu zgodę na przetwarzanie jego danych, w tym także dla celów marketingowych, poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres email: kontakt@meatrpg.com. Po usunięciu danych osobowych Użytkownika, Właściciel Sklepu nie jest uprawniony do ich dalszego przetwarzania, chyba że takie uprawnienie wynikać będzie z właściwych przepisów prawa.

14. W związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego, Właściciel Sklepu jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania ze Sklepu, zapisywanych w logach systemowych.

Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Sklepu Internetowego, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.

15. Poza danymi wskazanymi w ust. 3 powyżej, Sklep internetowy w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

16. Pliki cookies wykorzystywane są przez Właściciela Sklepu wyłącznie w celu obsługi Sklepu internetowego, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę Sklepu internetowego dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, a także, aby tworzyć anonimowe statystyki tej strony. Dane te nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o osobach odwiedzających Sklep internetowy. Więcej o plikach cookie w Polityce Cookies poniżej.

17. Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

III. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których przetwarzane są dane osobowe (prawidłowe wykonanie umowy, realizacja obowiązków prawnych z zakresu prawa podatkowego, marketing bezpośredni). Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie w celu zabezpieczenia roszczeń prawnych, względnie usuwane.

IV. Prawa osób fizycznych

1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, może żądać:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz do wydania ich kopii,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przeniesienia swoich danych osobowych.

2. Każda osoba, której dotyczą dane osobowe, może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba,
której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać uprzednio udzieloną zgodę. Aby skorzystać w przysługujących uprawnień należy się z nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego na stronie
internetowej www.meatrpg.com lub zgłosić stosowne żądanie za pomocą wiadomości mailowej na adres: kontakt@meatrpg.com.

3. Żądanie osoby fizycznej realizowane jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od jego zgłoszenia. W celu zweryfikowania tożsamości osoby występującej z żądaniem, Klient proszony jest o przesłanie skanu dowodu osobistego względnie paszportu lub rachunku, na którym widnieją dane firmy. Ani te dokumenty, ani informacje, które przedstawiają, nie są jednak wprowadzane do żadnego zbioru danych osobowych, a usuwa się je natychmiast po zakończeniu procesu weryfikacji. Działanie takie jest niezbędne dla do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

4. Jeśli osoba, której dane dotyczą, uważa, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób sprzeczny z przepisami o ochronie danych osobowych, może wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub miejsce domniemanego naruszenia.

V. Polityka Cookies

1. Serwis internetowy www.meatrpg.com („Serwis”) zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu („Użytkownika”) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

8. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu popularnych przeglądarek internetowej.

VI. Google Analytics

1. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie,
polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

2. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

3. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

4. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Google Analytics czy nie.

VII. Pixel Facebook

1. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

2. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o
Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

3. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te
informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od
nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

4. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

5. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka czy nie.

VIII. Przetwarzanie wizerunku

1. Dla celów realizacji usługi „Unikalny avatar w stylu Pixel Art” przetwarzamy zdjęcia osób zainteresowanych nabyciem wyżej wymienionego produktu. Dane są wykorzystywane do obróbki graficznej przedstawionego nam zdjęcia.

2. Dane nie będą nigdzie udostępniane, z wyjątkiem przekazania zdjęcia do osób odpowiedzialnych za realizację danego zlecenia na rzecz Administratora. Administrator będzie je przechowywać wyłącznie dla celów związanych z wywiązania się przez niego z wiążących go obowiązków prawnych.

3. Dane użytkownika w postaci wizerunku mogą podlegać modyfikacji wyłącznie pod względem realizacji zamówionej przez niego usługi. Nie będą one wykorzystywane do celów marketingowych Administratora oraz osób trzecich
współpracujących z Administratorem.

 

Save settings
Cookies settings