Skip to main content

Regulamin sklepu internetowego
(zwany dalej „Regulaminem”)

§1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy TRIPPIN BEARS, dostępny pod adresem internetowym www.meatrpg.com, prowadzony jest przez spółkę „TRIPPIN BEARS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000832701, NIP 7831814097, REGON 385748786.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest w szczególności do Konsumentów i określa zasady oraz tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin stanowi ponadto wzorzec umowny kształtujący treść łączącego Sprzedawcę oraz Klienta stosunku prawnego.

§2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca lub Właściciel Sklepu – spółka „TRIPPIN BEARS” Sp. z o. o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS: 0000832701, NIP 7831814097, REGON 385748786.

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu u Sprzedawcy.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.meatrpg.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Prawa konsumenckiego w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego w przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu wraz z załącznikiem w postaci „Polityki Prywatności”.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą, określające Produkty (rodzaj i ilość); Dostawę (rodzaj); Płatność (rodzaj); Miejsce wydania rzeczy, Dane Kupującego, które zmierza bezpośrednio do wywołania skutku prawnego w postaci zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

8. Konto – zbiór zasobów i uprawnień Kupującego w ramach systemu przypisany konkretnemu Kupującemu, zawierający indywidualne dane dotyczące loginu i hasła Kupującego.

9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych
wydarzeniach dotyczących Sklepu.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.

13. Produkt – dostępny w Sklepie przedmiot materialny lub Treść Cyfrowa, które są sprzedawane w Sklepie.

14. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, nieutrwalone na nośniku materialnym, sprzedawane (względnie udostępniane) w Sklepie.

15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

16. Serwis – serwis internetowy Sprzedawcy prowadzony pod adresem www.meatrpg.com.

17. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

§3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Wierzbięcice 53/3, 61-547 Poznań.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@meatrpg.com.

3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§4
Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień; zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty; procedurę reklamacyjną.

5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu www.meatrpg.com.

§5
Wymagania techniczne

Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
a) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. iOS, Linux lub Windows,

b) zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej,

c) posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

§6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7

Zasady składania Zamówienia

1. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie.

2. W celu zamówienia Produktu za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.meatrpg.com, a następnie dokonać wyboru Produktu, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach
Sklepu.

3. Wybór przez Klienta zamawianych Produktów (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Produktów do Koszyka.

4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko lub nazwa firmy (w przypadku Klientów innych niż osoby fizyczne), NIP (w przypadku Klientów innych niż osoby fizyczne), adres zamieszkania albo siedziba (tj. ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj, ewentualnie numer Paczkomatu Inpost), numer telefonu (niezbędny przede wszystkim w przypadku wyboru dostawy kurierem lub do Paczkomatu Inpost), adres e-mail.

5. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest ponadto określić, czy dokonuje zakupów jako osoba prywatna czy jako przedsiębiorca, jak również wskazać adres dostawy wybranych Produktów, dokonać wyboru co do
formy płatności za zamówione Produkty oraz sposobu ich dostawy.

6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności za zamówione Produkty oraz miejsca i formy ich dostawy.

7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia, które zawiera następujące informacje: określenie liczby i rodzaju zamówionych Produktów, cena Produktów oraz koszty dostawy, dane osobowe zamawiającego Klienta, formę odbioru i adres dostawy zamówionych Produktów.

8. W celu wysłania Zamówienia w treści zgodnej z powiadomieniem wskazanym w ust. 6 powyżej, konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu poprzez kliknięcie przycisku „Przeczytałem i akceptuję regulamin sklepu”, a następnie kliknięcie na przycisk „Kupuję i płacę”.

9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

10. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

11. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 10 powyżej.

12. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

§8

Ceny Produktów i formy płatności

1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła).

2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy – płatność bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu – na przelewie w polu „Tytułem”, prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu,
b) płatność elektroniczna – płatność na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu PayU lub PayPal. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu.
5. Zamówienia opłacane z góry zostaną automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
6. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura, która jest wysyłana na podany w zamówieniu adres email.

§9
Koszty i termin dostawy

1. Dostawa Towarów na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej realizowana jest w formie przesyłki kurierskiej lub za pomocą Paczkomatów Inpost z zastrzeżeniem § 9 pkt. 2. Dostawa towarów na obszarze wykraczającej Rzeczpospolitą Polską realizowana jest w formie przesyłki kurierskiej za pomocą Poczty Polskiej.

2. Produkty stanowiące Treść Cyfrową dostarczane są poprzez przesłanie elektronicznego kodu do aktywacji Produktu w wersji cyfrowej na wybranych platformach dystrybucji gier wideo za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail podanej w czasie składania Zamówienia.

3. W wypadku tzw. akcji „PREORDER” termin wysyłki Produktów będzie każdorazowo ogłaszany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu.

§10

Reklamacje dotyczące Produktów

1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są oryginalne i fabrycznie nowe. Produkty nie są objęte gwarancją producenta o ile nie zostało wyraźnie wskazane inaczej.

2. Sprzedawca odpowiada jedynie za wady fizyczne i prawne Produktów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W szczególności
Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne Produktów istniejące w chwili przejścia na Kupującego niebezpieczeństwa lub wynikające z przyczyn tkwiących w Produkcie w tej samej chwili, polegające na niezgodności Produktów z Umową.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Sprzedawca zastrzega jednocześnie, że postanowienia dotyczące reklamacji mają zastosowanie jedynie do Klientów będących Konsumentami.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy podane w § 3 Regulaminu lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron
Sklepu.

5. Zgłaszając reklamację, należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, opisać powód składanej reklamacji, a także żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

7. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę usługi o dostarczenie treści cyfrowych o nazwie „Unikalny avatar w stylu Pixel Art.”, klient ma prawo do reklamacji produktów niezgodnych
z zapewnieniami Sprzedawcy czy też posiadającymi wadę fizyczną rozumianą między innymi jako wybrakowanie charakterystycznych elementów dla avatara pixel artowego. Sprzedawca zastrzega jednak, że niektóre aspekty związane z wykonanym przez Sprzedającego utworem mogą nie podlegać reklamacji, w szczególności subiektywna ocena Klienta, iż jego avatar nie spełnia jego oczekiwań artystycznych.

§11

Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu Sklepu

1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu
zgłaszanych przez Klientów.

2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w § 3 Regulaminu.

3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem
serwisu Sklepu.

4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

§12

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Produktu, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Sklepu wskazany w § 3 ust. 1 Regulaminu lub na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. 2 Regulaminu. Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży, z którego można skorzystać, znajduje się na jednej z podstron Sklepu.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiot Umowy Sprzedaży stanowią:
a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy,
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a Strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

6. Przedmiot ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego Konsumentem od Umowy Sprzedaży. Zwracany Przedmiot należy przesłać na adres podany w §3 Regulaminu.

7. Właściciel Sklepu dokonuje zwrotu należności za zwrócony Przedmiot, w tym koszty dostarczenia towaru, w ciągu 14 (czternastu) dni. Jeżeli Właściciel Sklepu nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta będącego
Konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez tego Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.

8. Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Koszt odesłania Produktu oraz opakowania pokrywa Klient.

§13

Pozostałe zasady korzystania ze Sklepu

Klient, korzystając ze Sklepu, zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi
obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

§14

Pozostałe zasady korzystania ze Sklepu cz. 2

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanychprzez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu internetowego.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochroniedanych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu
powyższe płatności w Sklepie internetowym.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także skorzystania z prawa do ich usunięcia, ograniczenia oraz przeniesienia.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

8. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na jednej z podstron Sklepu.

9. W przypadku wytworzenia przez Sprzedawcę jakichkolwiek autorskich praw majątkowych w ramach świadczenia usługi dostarczania treści cyfrowych na rzecz Klienta, dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, tego rodzaju usługi będą
stanowić wykonanie dzieła, do którego wszystkie autorskie prawa majątkowe będą przysługiwać Sprzedawcy. Klient uzyskuje od Sprzedawcy niewyłączną licencję na posługiwanie się dostarczonym mu utworem. Klient nie może w
żadnym przypadku żądać od Sprzedawcy zawarcia na piśmie prawnie wiążącej umowy przenoszącej na rzecz Klienta autorskie prawa majątkowe.

§15
Postanowienia końcowe

1. Zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).

2. Wszelkie spory między Sprzedającym a konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu za pośrednictwem mediacji, rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności w przypadku: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów i warunków płatności, zmiany sposobów i warunków dostaw oraz w przypadku zmian w ofercie Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, do pozbawienia go prawa do korzystania ze Sklepu, a w tym również prawa do dokonywania Zamówień.

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz wspólnotowego.